Para Site @Gwangju Biennial 2002: Kwangju Biennial 2002 - Group Show: (Pause)

Lisa Cheung , Tsang Tak Ping, Leung Chi Wo, Sara Wong Chi Hang, Phoebe Man Ching Ying, 文晶瑩, Tim Li, Tamshui, Leung Po Shan, Yeung Yang, Evelyna Liang Yee Woo, Janice Leung

Mar 29 – Jun 29, 2002

Venue: Gwangju, Korea