bits cloud rice, the 3rd crop

Mary Cheung, Johnson Chui, Wan Wai Nang, Cheung Kuen Kuen, Cheung Ting Mei, Louis Chan, Psyche Wan

Jul 01, 2002 – Jan 01, 2003

Exhibition held in Para/Site Central